کاغذ پی اچ ۱۴-۰ واتمن/ریدل
دقت ۰.۵ درجه

200 تستی ،

دقت 0.5 درجه ،

ضمانت اصالت محصول .

توضیحات محصول

WHATMAN / RIEDEL / SIGMA ALDRICH

pH-indicator strips pH 0 – 14 Universal indicator

Cat. No. : 10360005 , Z134147


PH Range : 0.0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0

14.0 - 13.5 - 13.0 - 12.5 - 12.0 - 11.5 - 11.0 - 10.5 - 10.0 - 9.5 - 9.0 - 8.5 - 8.0 - 7.5 ...............