ترازو ۰.۰۱-۲۰۰۰ گرم کرن آلمان
PFB 2000-2

استفاده آسان

کیفیت ساخت فوق العاده

دقت 0.01 گرم تا 2000 گرم