ترازو ۰.۰۱-۱۲۰۰ گرم کرن آلمان
PFB 1200-2

استفاده آسان

کیفیت ساخت فوق العاده

دقت 0.01 گرم تا 1200 گرم